Enter your keyword

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ĐƯỢC ĐƯA VÀO KINH DOANH

Hiện nay, việc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đang ngày càng trở nên phổ biến bởi sự phù hợp với thị trường cũng như những lợi thế mà hình thức kinh doanh này mang lại. Tuy nhiên, bất động sản là một loại tài sản có giá trị lớn, hơn […]

ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Theo quy định tại Khoản 6, 7 Điều 1 của Nghị định số 51/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa thì Sở giao dịch hàng hóa có có địa vị pháp lý là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của Nghị định này.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP KHÔNG BỊ THÁO DỠ

Theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chê biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng […]

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

Điều kiện của doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: Theo quy định tại Điều 13 của Luật Phá sản năm 2014 thì daonh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chỉ có thể hoạt động theo một trong hai mô hình đó là doanh nghiệp tư nhân hoặc công […]

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÁI SẢN

Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản: Theo quy định tại Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hai hình thức đó là doanh nghiệp tư nhân và công ty […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY THẾ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG GPDT, GCNDT HOẶC CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG KHÁC

Công ty Luật TNHH Thiện Minh Long hướng tư vấn, hướng dẫn và cung cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong GPDT, GCNDT hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác