Enter your keyword

Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thì doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ các điều kiện sau:

– Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

– Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định, cụ thể: Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

–  Đã thực hiện ký quỹ theo quy định, cụ thể: Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp có đăng ký các ngành nghề về dịch vụ việc làm, trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Bước 2: Sau khi thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề dịch vụ việc làm thì doanh nghiệp tiến hành xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ làm, hồ sơ xin cấp Giấy phép nộp tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tại sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) sau đây gọi chung là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
  2. Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;
  3. Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP;
  4. Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm sẽ cấp Giấy phép cho doanh nghiệp. Trong trường hợp không cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm thì doanh nghiệp phải tiến hành thông báo hoạt động dịch vụ việc làm, việc tiến hành được thực hiện như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.

– Trước 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

Lưu ý: Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm mới theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 52/2014/NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.