Enter your keyword

ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Kết quả hình ảnh cho sở giao dịch hàng hóa

Điều kiện để thành lập Sở giao dịch hàng hóa:

Theo quy định tại Khoản 6, 7 Điều 1 của Nghị định số 51/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa thì Sở giao dịch hàng hóa có có địa vị pháp lý là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của Nghị định này. Sở giao dịch hàng hóa sẽ được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Vốn điều lệ từ một trăm năm mươi (150) tỷ đồng trở lên;
  2. Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, cụ thể:

– Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;

– Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;

– Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;

– Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm;

– Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có.

  1. Điều lệ hoạt động không trái với các quy định của Nghị định số 51/2018/NĐ-CP.

Thủ tục thành lập Sở giao dịch hàng hóa:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp có đăng ký các ngành nghề về kinh doanh Sở giao dịch hàng hóa, trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Bước 2: Sau khi thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề về kinh doanh Sở giao dịch hàng hóa thì doanh nghiệp tiến hành đăng ký thành lập Sở giao dịch hàng hóa. Hồ sơ đề nghị thành lập nộp tại Bộ Công thương. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP;
  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  3. Giải trình kinh tế kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, trụ sở hoạt động, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin kèm các tài liệu chứng minh;
  4. Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 51/2018/NĐ-CP kèm Biên bản thông qua dự thảo Điều lệ. Dự thảo Điều lệ hoạt động do người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa ký.

Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm thẩm tra và cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP trong trường hợp thương nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.