Enter your keyword

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018, hiểu sao cho đúng?

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018, hiểu sao cho đúng?

Bắt đầu từ 01/01/2018 có nhiều chính sách lớn BHXH có hiệu lực, trong đó có quy định về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều Doanh nghiệp hiểu mức lương đóng bảo hiểm xã hội là tổng thu nhập của người lao động là cách hiểu hoàn toàn sai. Để làm rõ vấn […]

Các quy định về sa thải lao động và các lưu ý

Các quy định về sa thải lao động và các lưu ý

Phần lớn các vụ kiện trong quan hệ lao động là các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện thủ tục sa thải người lao động. Các tranh chấp có thể do Người sử dụng lao động tùy tiện sa thải mà không có căn cứ nhưng cũng nhiều trường hợp là do thực hiện trình tự, thủ tục sa thải không đúng quy định. Trường hợp xử lý sa thải trái luật nếu người Lao động khởi kiện và người sử dụng lao đông thua kiện thì Doanh nghiệp sẽ phải bồi thường cho thời gian bị nghỉ việc do bị sa thải trái quy định, thiệt hại về tài chính và uy tín Doanh nghiệp là không hề nhỏ.