Enter your keyword

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG SANG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG SANG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Điều 31 của BLLĐ năm 2012 quy định về việc chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động và được hướng dẫn thi hành tại Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ thì người sử dụng lao động có quyền điều chuyển người lao động qua làm một công việc khác so với hợp đồng lao động. Tuy nhiên, việc điều chuyển này chỉ mang tính chất tạm thời và phải đảm bảo các điều kiện sau:

Thứ nhất, việc điều chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động chỉ được thực hiện trong trường hợp gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Thứ hai, việc điều chuyển không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Thứ ba, trước khi tiến hành việc điều chuyển thì người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

Thứ tư, người lao động khi bị điều chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động sẽ được trả lương theo công việc mới. Trong trường hợp tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì người lao động được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Sau thời hạn trên thì người lao động sẽ hưởng mức tiền lượng của công việc mới với điều kiện tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Đối với trường hợp người lao động không đồng ý tiếp tục làm công việc khác so với hợp đồng lao động sau khi đã bị điều chuyển đủ 60 ngày cộng dồn trong một năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 1 Điều 98 BLLĐ năm 2012 tức là phải trả đủ tiền lương cho người lao động.