Enter your keyword

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV

Công ty Luật TNHH Thiện Minh Long hướng tư vấn, hướng dẫn và cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ qua mạng điện tử

Lưu ý:

Hiện nay nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh đều phải nộp qua mạng điện tử.

Người nộp hồ sơ phải Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Theo dõi tình trạng hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bổ sung, sửa hồ sơ. Doanh nghiệp sẽ sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì chuyển sang bước 4.

Bước 4. Nộp hồ sơ bản giấy và nộp các lệ phí theo quy định

Bước 5. Hồ sơ bản giấy khớp và giống với hồ sơ đã nộp qua mạng thì Doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 2. Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộc hiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộc hiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
 3. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;
 5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

+ Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 2. Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộc hiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộc hiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
 3. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 4. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty;
 5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

+ Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 2. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 3. Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của chủ sở hữu mới;
 4. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

+ Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;
 3. Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 4. Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;
 5. Hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác;
 6. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

+ Trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 2. Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộc chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
 3. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 4. Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
 5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp. Đối với trường hợp việc thay đổi chủ sở hữu công ty dẫn đến việc thay đổi loại hình công ty thì bên cạnh việc đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp còn cần phải thực hiện một số công việc sau:

1.Doanh nghiệp liên hệ với Công ty khắc dấu hoặc Công ty Luật Thiện Minh Long sẽ hỗ trợ khách hàng khắc con dấu. Sau khi khắc con dấu sẽ phải làm thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu. Thông báo thay đổi mẫu dấu theo Biểu mẫu II-9.

2.Làm biển hiệu công ty mới để treo tại trụ sở.

3.Làm thủ tục thay đổi thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng.

4.Khai quyết toán thuế TNDN.

5.In hóa đơn mới và làm thủ tục phát hành hóa đơn mới.

6.Tiến hành họp Hội đồng thành viên lần đầu để bầu chủ tịch Hội đồng thành viên, bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc, bổ nhiệm Kế toán trưởng.

7.Ban hành mới Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy trình nghiệp vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

8.Ban hành mới các quyết định thành lập Phòng/Ban công ty.