Enter your keyword

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018, hiểu sao cho đúng?

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018, hiểu sao cho đúng?

Bắt đầu từ 01/01/2018 có nhiều chính sách lớn BHXH có hiệu lực, trong đó có quy định về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều Doanh nghiệp hiểu mức lương đóng bảo hiểm xã hội là tổng thu nhập của người lao động là cách hiểu hoàn toàn sai. Để làm rõ vấn đề này, Công ty Luật Thiện Minh Long xin đưa ra một số phân tích pháp lý như sau:

Khoản 2 điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động”

Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017 tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo quy định tại khoản 1 điều 4 thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH và phụ cấp theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 4 thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; ….”

Như vậy, từ 01/01/2018, mức lương đóng bảo hiểm xã hội là: Lương + Phụ cấp lương + các khoản bổ sung.

Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Theo đó, các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH bao gồm:

 1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 Bộ Luật Lao động;
 2. Tiền thưởng sáng kiến;
 3. Tiền ăn giữa ca (theo định mức do Nhà nước quy định);
 4. Tiền hỗ trợ xăng xe;
 5. Tiền hỗ trợ điện thoại;
 6. Tiền hỗ trợ đi lại;
 7. Tiền hỗ trợ giữ trẻ; tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ;
 8. Tiền hỗ trợ chỗ ở (theo định mức do Nhà nước quy định);
 9. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết; người thân kết hôn; …
 10. Tiền trợ cấp cho người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 11. Các khoản hỗ trợ, phụ cấp khác ghi thành mục riêng trong Hợp đồng quy định tại khoản 11 điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Khoản bổ sung được tính vào tiền lương đóng BHXH quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Như vậy, các khoản bổ sung không gắn với hiệu quả, kết quả lao động và có tính biến động theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động thì không phải đóng BHXH.